Χάρτα λειτουργίας του Διεθνούς CADTM 

Ι - Προοίμιο

 1. Το δίκτυο CADTM είναι ένα διεθνές κίνημα που αγωνίζεται για τη κατάργηση του δημόσιου χρέους του Τρίτου Κόσμου, για τη κοινωνική χειραφέτηση, που σέβεται τη φύση και είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους καταπίεση.
 2. Οι οργανώσεις μέλη του δικτύου πρέπεινα ενθαρρύνουν τις συγκλίσεις μεταξύ όλων των κινημάτων που έχουν παρόμοιους ή συμπληρωματικούς στόχους. Η πρακτική της ενότητας  στη δράση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της δράσης μας.
 3. Το διεθνές δίκτυο CADTM, παράλληλα με τη συσσώρευση εμπειριών,  ανάπτυξε έναν ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας. Με την υιοθέτηση μιας χάρτας λειτουργίας δεν επιδιώκεται ο δια παντός ορισμός ενός καταλόγου κανόνων που πρέπει να εφαρμοστούν με άκαμπτο τρόπο, αλλά μάλλον ο καθορισμός και προσδιορισμός των κύριων αρχών και εσωτερικών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τη δικτυακή δουλειά και τη συνολική δυναμική του διεθνούς CADTM. Αυτή η χάρτα μπορεί να τροποποιηθεί από τη παγκόσμια συνέλευση του δικτύου που περιλαμβάνει αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη.
 4. Αυτή η χάρτα λειτουργίας θέλει λοιπόν να είναι ένα εργαλείο για να κατευθύνει, από τη μια, τις αποφάσεις και δράσεις των οργανώσεων μελών του δικτύου ή των οργανώσεων που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, και από την άλλη, όλων εκείνων που επιθυμούν να ενισχύσουν τη συνεργασία με το Διεθνές CADTM.

ΙΙ – Χάρτα λειτουργίας

Γενικές οργανωτικές αρχές

 1. Το διεθνές δίκτυο CADTM είναι ένα δίκτυο που λειτουργεί με οριζόντιο τρόπο: δεν υπάρχει δομή διεθνούς ηγεσίας του δικτύου. Η παγκόσμια συνέλευση του δικτύου είναι το όργανο όπου καθορίζονται οι μεγάλοι προσανατολισμοί του δικτύου. Μια παγκόσμια συνέλευση του δικτύου πρέπει να διεξάγεται κάθε δυο χρόνια. Στο τέλος της παγκόσμιας συνέλευσης του δικτύου ορίζονται οι τρόποι  σύγκλησης, χρηματοδότησης και σύνθεσης  της επόμενης συνάντησης της παγκόσμιας συνέλευσης. Η παγκόσμια συνέλευση  δημιουργεί επιτροπές εργασίας. Η απαρτία που απαιτείται για τη διεξαγωγή της παγκόσμιας συνέλευσης είναι οι μισές συν μια οργανώσεις μέλη.  Οι  εντάξεις και οι διαγραφές είναι της αρμοδιότητας της  παγκόσμιας συνέλευσης.
 2. Η διεθνής γραμματεία, που την επωμιζόταν μέχρι σήμερα το CADTM Βελγίου, παίζει συντονιστικό ρόλο. Ειδικότερα έχει για καθήκον να διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία του δικτύου, να ενισχύει την ορατότητα των δράσεων και των αναλύσεων του δικτύου και των οργανώσεων μελών του ιδιαίτερα μέσω της ιστοσελίδας του CADTM και των ηλεκτρονικών δελτίων, να βοηθάει τις οργανώσεις μέλη του δικτύου να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του παγκόσμιου δικτύου, να συντονίζει τη παρέμβαση των οργανώσεων μελών  του δικτύου σε διεθνείς συναντήσεις, να ενθαρρύνει τη συνεργασία με άλλες διεθνείς οργανώσεις με τις οποίες το δίκτυο συνεργάζεται. Σε μια μελλοντική ημερομηνία που απομένει να οριστεί, και για να εξασφαλιστεί η εκ περιτροπής άσκηση καθηκόντων, τη διεθνή γραμματεία του δικτύου θα μπορούσε να επωμιστεί μια άλλη οργάνωση μέλος του δικτύου που θα οριστεί από τη παγκόσμια συνέλευση του δικτύου.
 3. Κάθε οργάνωση μέλος του δικτύου είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Μια οργάνωση μέλος δεν μπορεί να είναι ο κύριος χρηματοδότης μιας άλλης οργάνωσης μέλους.  Ωστόσο, γίνονται δεκτές ή ακόμα και ενθαρρύνονται οικονομικές βοήθειες με συγκεκριμένο στόχο.  Κάθε οργάνωση μέλος, με την ενδεχόμενη βοήθεια μιας άλλης οργάνωσης μέλους, έχει την ευθύνη να βρίσκει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να ενισχύει τις ικανότητες δράσης της και για να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της σε εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.  Κάθε οργάνωση μέλος πρέπει να φροντίζει να βρίσκει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στις παγκόσμιες συναντήσεις του δικτύου. Οι πηγές και οι τρόποι της χρηματοδότησης πρέπει να συνάδουν με το πνεύμα της πολιτικής χάρτας του διεθνούς CADTM.
 4. Κάθε οργάνωση είναι αυτόνομη και έχει απόλυτη ελευθερία να καθορίζει το πρόγραμμα δράσεών της, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη Πολιτική Χάρτα. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η πραγματοποίηση των ειδικότερων δράσεων κάθε οργάνωσης, γίνεται αυτόνομα και δημοκρατικά.
 5. Το διεθνές δίκτυο CADTM  δίνει έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής δουλειάς. Τα μέλη του διεθνούς δικτύου του CADTM μοιράζονται σε περιφερειακά εργαστήρια  που είναι σήμερα 6: Κεντρική Αφρική, Δυτική Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ). Κάθε οργάνωση μέλος στοχεύει να ενισχύσει και να παγιώσει την αυτονομία  και τις ικανότητες δράσης του περιφερειακού εργαστηρίου στο οποίο συμμετέχει προκειμένου να ενισχύσει το παγκόσμιο δίκτυο στο σύνολό του. Η παγκόσμια συνέλευση είναι αρμόδια να δημιουργήσει νέα περιφερειακά εργαστήρια.
 6. Οι τέσσερις κύριες φάσεις για την ένταξη στο διεθνές δίκτυο CADTM είναι οι εξής:

α. Ουσιαστική και συνεχής συνεργασία με μια ή περισσότερες οργανώσεις μέλη του διεθνούς δικτύου

β. Υποστήριξη της υποψηφιότητας από μια οργάνωση μέλος του ενδιαφερόμενου εργαστηρίου

γ. Συγκέντρωση του περιφερειακού εργαστηρίου και έγκριση από τα μέλη αυτού του εργαστηρίου

δ. Τυπική ένταξη κατά τη παγκόσμια συνέλευση του δικτύου

Υποχρεώσεις και ευθύνες

 1. Ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου  CADTM, κάθε οργάνωση:
 2. Δηλώνει τη συμφωνία της με τη πολιτική χάρτα του CADTM και εναρμονίζει τη δραστηριότητά της με το γενικό πνεύμα αυτής της χάρτας στις αναλύσεις που διαδίδει και στις δράσεις που αναλαμβάνει.
 3. Εφαρμόζει τις αρχές της δημοκρατίας και της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεών της, είτε στο εθνικό είτε στο περιφερειακό επίπεδο.

10. Κάνει πράξη στο εσωτερικό της οργάνωσης την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών και ενεργεί μέσα στη κοινωνία για να γίνει πραγματικότητα η ισότητα. Οι οργανώσεις μέλη του δικτύου ενεργούν συνειδητά μέσα στους κόλπους του και μέσα στη κοινωνία για να δώσουν τέλος σε κάθε μορφή καταπίεσης των γυναικών.

11. Μοιράζεται τις αναλύσεις και εμπειρίες της με το σύνολο των μελών του δικτύου, ειδικότερα:

α. πληροφορώντας με το κατάλληλο τρόπο για τις προηγούμενες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητές της. Αυτή η πληροφόρηση θα προωθείται, ανάλογα με το αντικείμενο και το ποιον ενδιαφέρει, στη διεθνή γραμματεία, στο περιφερειακό εργαστήριο που αφορά, στις επιτροπές θεματικής δουλειάς ή ακόμα στο σύνολο των μελών του δικτύου.

β. θέτοντας στη διάθεση του συνόλου του δικτύου τις διάφορες παραγωγές, αναλύσεις, δημοσιεύσεις και διδακτικά εργαλεία που έχουν πραγματοποιηθεί.

γ. συμμετέχοντας ενεργά στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του CADTM.

12. Εγγράφει τις δράσεις της στη προοπτική ενίσχυσης  των ικανοτήτων και της αυτονομίας των περιφερειακών εργαστηρίων, ειδικότερα:

α. ενθαρρύνοντας τη βελτίωση της εσωτερικής περιφερειακής πληροφόρησης

β. υποστηρίζοντας ενεργά τις δραστηριότητες των οργανώσεων μελών του ίδιου περιφερειακού εργαστηρίου

γ. ενθαρρύνοντας τη συλλογική επεξεργασία και παραγωγή αναλύσεων και έργων

δ. ενισχύοντας τις συνεργασίες με τους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς εταίρους

13. Εγγράφει τις δράσεις της στη προοπτική της συνολικής δυναμικής του διεθνούς δικτύου CADTM, ειδικότερα:

α. δεσμευόμενη να βελτιώσει τις γνώσεις της για το χρέος, τους διεθνείς χρηματιστικούς θεσμούς και το σύνολο των προβληματικών που απασχολούν το CADTM (ειδικά με την ανάγνωση και κατανόηση των εκδόσεων του CADTM), να διαδώσει όσο γίνεται ευρύτερα τις αναλύσεις του CADTM, ιδιαίτερα μέσα από δράσεις μόρφωσης και εκπαίδευσης των πολιτών.

β. ενισχύοντας τη παραγωγή αναλύσεων πάνω στις προβληματικές που αφορούν το CADTM από τοπική, εθνική και διεθνή άποψη

γ. συντονίζοντας τη δυναμική του περιφερειακού εργαστηρίου με τη συνολική δυναμική του διεθνούς δικτύου

δ. υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες των άλλων μελών του δικτύου

ε. υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του γενικότερου κινήματος για το χρέος.

14. Η διαγραφή ενός μέλους του διεθνούς δικτύου αποφασίζεται από τη παγκόσμια συνέλευση σε περίπτωση παραβίασης της πολιτικής χάρτας, σε περίπτωση ρατσιστικής, σεξιστικής ή οποιασδήποτε άλλης στάσης και συμπεριφοράς που βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα αυτής της χάρτας. Τα περιφερειακά εργαστήρια είναι το μέρος όπου συζητείται και προτείνεται η διαγραφή  πριν ληφθεί η απόφαση στη παγκόσμια συνέλευση.